ประชุมโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 101

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น นายดิเรก  ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 101 เป้าหมาย 20 อำเภอ 60 ตำบล 68 หมู่บ้าน     เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี :  101 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย , นักวิชาการ,พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ OTOP  ทั้ง 20 อำเภอ  จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)