ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (คสป.)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (คสป.)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มีนายดิเรก  ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด พร้อมคณะกรรมการแต่ละคณะได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

(Visited 1 times, 1 visits today)