การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 1/2561 (3) ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่เลขานุการฯคณะอนุกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าประชุมฯ จำนวน 14 คน ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกกองทุนฯ เสนอขอรับเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 จาก 13 อำเภอ สรุปผลการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 135 โครงการ เป็นเงิน 7,735,000 บาท เงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 470,000 บาท รวม 8,205,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)