@ ร้อยเอ็ด @ คัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนและสำนักงานพัฒนาชุมชนที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด กลุ่มโซนอำเภอที่ 3

@ ร้อยเอ็ด @ วันที่ 21 เมษายน 2560 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัด มอบหมายให้นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวณัฐสมน ธาตุคำภู นักวิชาการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ติดตามคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนและสำนักงานพัฒนาชุมชนที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด กลุ่มโซนอำเภอที่ 3 อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอศรีสมเด็จ และอำเภอเมืองสรวง โดยมี ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึก ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ และพัฒนาการอำเภอทั้ง 5 อำเภอ นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ

(Visited 1 times, 1 visits today)