@ ร้อนเอ็ด @ คัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนและสำนักงานพัฒนาชุมชนที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด กลุ่มโซนอำเภอที่ 2

@ ร้อยเอ็ด @ วันที่ 20 เมษายน 2560 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัด มอบหมายให้นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ติดตามคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนและสำนักงานพัฒนาชุมชนที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด กลุ่มโซนอำเภอที่ 2 อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเมยวดี โดยมี ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้บันทึก ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ และพัฒนาการอำเภอทั้ง 5 อำเภอ นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)