@ Roiet @กิจกรรมตรวจและประเมินผลงานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2559

วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น.นายปรีชา กิตติสัตยกุล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมตรวจและประเมินผลงานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 กำนันบุญเสริม เครือน้ำคำ กำนันตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)