การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๒ ๑๓และ ๑๔ รายไตรมาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

น.ส.อรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ร่วมกับ นางสาวสุณี สุทธิวานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๓ และนางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑% มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกรมฯ ปี๕๙ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)