เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

แก้ไขราคากลาง รายการวัสดุประกอบโครงการ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียงต้นแบบ 1.4 กิจกรรมจัดเวทีสรุปบทเรียน จัดการความรู้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้

แก้ไขราคากลาง รายการวัสดุประกอบโครงการ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียงต้นแบบ 1.4 กิจกรรมจัดเวทีสรุปบทเรียน จัดการความรู้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวัสดุสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(จ้างจัดทำป้ายและแผ่นพับ)กิจกรรมย่อย 1.4 จัดเวทีสรุปบทเรียน จัดการความรู้ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง